News

News

Gapwaves publicerar årsredovisning för 2018

Gapwaves årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på www.gapwaves.com. Kontakta bolaget om en tryckt version önskas.

Read more

Gapwaves har ingått designavtal för bilradar – uppföljning på order från december 2018

Som uppföljning på den prototyporder som tecknades under december 2018 har Gapwaves ingått ett designavtal för fortsatt utveckling av antenner till 77GHz bilradar. Avtalet syftar till vidareutveckling av de antennprototyper som tidigare levererats till en ledande europeisk tillverkare av radar till bilindustrin, en så kallad Tier 1 underleverantör. Totalt ordervärde uppgår till ca 5 mkr…

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GAPWAVES AB (PUBL)

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 april 2019 kl. 14:00 på Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49, 411 38 Göteborg. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 13:30. Rätt till deltagande  Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste: –       dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken…

Read more

Gapwaves bokslutskommuniké januari-december 2018 - Prototyporder, nytt återförsäljaravtal och forskningssamarbete med industrigiganter

Gapwaves omsättning under perioden oktober-december 2018 uppgick till 0,6 mkr (0,2 mkr). Omsättningen under kvartalet var främst ett resultat av den prototyporder som erhölls från en underleverantör till fordonsindustrin. Utöver detta tecknades ett återförsäljaravtal för den indiska marknaden med Globetek. Under kvartalet gav även Vinnova positiva besked och tilldelade totalt 18,7 mkr till Gapwaves, Chalmers…

Read more

Gapwaves lanserar aktiv 5G-antenn med integrerade GaN-förstärkare

Som uppföljning på den första versionen av en aktiv 5G-antenn som lanserades i Augusti 2018 lanserar Gapwaves nu en andra version med Qorvo’s GaN-on-SiC teknologi. Denna aktiva 28GHz antenn för 5G uppvisar hög EIRP med låg energikonsumtion i kombination med god värmeavledningsförmåga, något som är kritiskt för förstärkarna. Lösningen som bygger på Gapwaves vågledarteknologi och…

Read more

Förändringar i Gapwaves styrelse

Valberedningen i Gapwaves AB föreslår Jonas Ehinger som ny ordförande i samband med att nuvarande ordförande Lars Granbom har meddelat att han avböjer omval vid årsstämman 2019. Valberedningen meddelar vidare att föreslå Torbjörn Gustafsson som ny styrelseledamot. Lars Granbom kommer i samband med att han avgår som ordförande att lämna styrelsen.

Read more

Gapwaves har etablerat återförsäljaravtal med Globetek

Gapwaves har etablerat ett icke exklusivt distributörsavtal för den indiska marknaden med Globetek. Avtalet avser marknadsföring och försäljning av Gapwaves sortiment av Gapvågledarflänsar, Gap-antenner för radiolänkar (punkt-till-punkt) samt för Gapwaves teknologi för styrbara antenner för 5G och mobila enheter.

Read more

Gapwaves erhåller order om utveckling av antenner för bilradar

Gapwaves har ingått avtal med en av världens största underleverantörer till bilindustrin om utveckling av antennprototyper för 77GHz bilradar. Avtalet innebär utveckling och framtagande av antennprototyper baserat på gapvågledarteknologin efter beställarens specifikationer. Antennprototyperna kommer att levereras under första kvartalet 2019 för vidare utvärdering av kunden. Totalt ordervärde är ca 0,7 mkr.

Read more

Gapwaves medverkar på Aktiedagen i Göteborg och Redeye Tech Day i Stockholm

Gapwaves kommer att medverka vid Stora Aktiedagen på Svenska Mässan i Göteborg 12 november och på Redeye Tech Day på Scandic Haymarket i Stockholm 20 november. Vid evenemangen finns möjlighet att träffa representanter för Gapwaves samt lyssna på presentationer av VD Lars-Inge Sjöqvist. Presentationerna sänds även live via respektive arrangörs hemsida.

Read more

Nytt återförsäljaravtal, lansering av 5G-prototyp och fortsatt starkt kundintresse

Gapwaves omsättning under perioden juli-september 2018 uppgick till 0,3 mkr (0,6 mkr). Minskningen i omsättning jämfört med 2017 förklaras av lägre intäkter från ComHat-patentet. Under kvartalet etablerades ett nytt återförsäljaravtal med Signal Solutions Nordic som täcker de nordiska marknaderna. Inom produktutvecklingen slutfördes första fasen i utvecklingen av en aktiv 28 GHz 5G-antennprototyp. Antennen visar mycket…

Read more

Träffa Gapwaves på Redeye afterwork i Göteborg 15 oktober

Gapwaves kommer att medverka vid Redeye investor afterwork i Göteborg 15 oktober. Vid evenemanget kommer VD Lars-Inge Sjöqvist presentera bolaget. Utöver det kommer representanter från Gapwaves finnas tillgängliga för att svara på frågor och mingla.

Read more

Vinnova har beviljat 18,7 mkr i bidrag till forskning om nästa generations fordonsradar

Vinnova har meddelat att man totalt beviljat 18,7 mkr i bidrag till forskningsprojektet ”Hardware for next generation millimeter wave automotive radar sensor”. Den totala projektbudgeten är 37,2 mkr. Bakom projektet står Gapwaves, Veoneer, CEVT och Chalmers Tekniska Högskola. Projektet syftar till forskning runt gapvågledarteknologin och hur hårdvaran, antenner och antennsystem, kan utvecklas att användas i…

Read more

Gapwaves medverkar på Redeye’s evenemang om nästa generations trådlösa kommunikation den 27 september

Gapwaves medverkar på Redeye’s evenemang om nästa generations trådlösa kommunikation med fokus på hur trådlösa uppkopplingar kan erbjuda alternativ till fiberuppkopplingar i framtiden. Vid evenemanget, där representanter för systemleverantörer och industriexperter medverkar, kommer Gapwaves VD Lars-Inge Sjöqvist presentera bolaget och därefter medverka i en paneldiskussion.

Read more

Gapwaves är en av talarna vid IWPCs antennkonferans i Paris med fokus på teknik som möjliggör utrullningen av 5G nätverk.

Telekomoperatören Orange annordnar för  International Wireless Industry Consortium (IWPC’s) medlemmar konferansen "Antenna Evolution Towards 5G", en konferens med ledord som Massive MIMO, Beam Steering och Advanced Antenna Systems. Gapwaves har bjudits in för att presentera sin gapvågledarteknik som möjliggjör för 5G genom att erbjuda ett alternativ för kostnadseffektiv högvolymsproduktion av energieffektiva mm-vågsantennsystem med hög prestanda.

Read more

Gapwaves presenterar aktiv 5G-antenn med integrerat chip

Gapwaves har avslutat första fasen i utvecklingen av en aktiv 28GHz antenn med integrerat chip och analog styrning. Antennen som tagits fram visar mycket goda resultat med högt gain och låga förluster och bekräftar de mätningar och simuleringar som bland annat presenterades på Mobile World Congress i Barcelona i februari 2018. Antennen och det integrerade…

Read more

Gapwaves delårsrapport april-juni 2018, Stärkt finansiell position och ökat globalt intresse

Gapwaves omsättning ökade under perioden april-juni 2018 till 0,7 mkr (0,1 mkr) som ett resultat av de kundfinansierade utvecklingsprojekt som bedrivits inom telekom och automotive. Kassan stärktes med 96,8 mkr genom den företrädesemission som slutfördes vilken också tillförde nya aktieägare i form av institutionella investerare. Under kvartalet inleddes ett samarbete med en världsledande chip-tillverkare med…

Read more

Gapwaves har etablerat återförsäljaravtal med Signal Solutions Nordic

Gapwaves har etablerat ett icke exklusivt distributörsavtal för de nordiska marknaderna med Signal Solutions Nordic OY (”Signal Solutions”). Avtalet avser marknadsföring och försäljning av Gapwaves sortiment av Gapvågledarflänsar, Gap-antenner för radiolänkar (punkt-till-punkt) samt för Gapwaves teknologi för styrbara antenner för 5G och mobila enheter.

Read more

Gapwaves hoppas kunna starta strategiska kundprojekt inom bilradar under andra halvåret 2018

Gapwaves har under våren genomfört en förstudie inom bilradar tillsammans med MobilityXlab och under andra kvartalet har intresset ökat från flera av de största tillverkarna av bilradar. ”Vi ser nu ett väldigt konkret intresse för vår teknologi och tillverkarna av bilradar förstår väldigt väl vilken skillnad vår teknologi kan göra. Jag är ganska säker på…

Read more

Gapwaves offentliggör utfallet av företrädesemissionen

Gapwaves AB (publ) ("Gapwaves" eller "Bolaget") meddelar idag att nyemissionen av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har slutförs och tillför Bolaget cirka 110 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Nyemissionen innebär att antalet B-aktier ökar med 6 470 588, från 17 928 511 till 24 399 099, samt att Bolagets aktiekapital ökar med 388 235,28 SEK, från…

Read more

Gapwaves offentliggör tilläggsprospekt

Gapwaves AB (publ) ("Gapwaves" eller "Bolaget") har, med anledning av att Bolaget den 2 maj 2018 offentliggjorde Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2018, upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) i tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av B-aktier med företrädesrätt i Gapwaves som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 16 april 2018 (”Prospektet”). Tilläggsprospektet godkändes…

Read more

Gapwaves publicerar årsredovisning för 2018

Gapwaves årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på www.gapwaves.com. Kontakta bolaget om en tryckt version önskas.

Read more

Gapwaves har ingått designavtal för bilradar – uppföljning på order från december 2018

Som uppföljning på den prototyporder som tecknades under december 2018 har Gapwaves ingått ett designavtal för fortsatt utveckling av antenner till 77GHz bilradar. Avtalet syftar till vidareutveckling av de antennprototyper som tidigare levererats till en ledande europeisk tillverkare av radar till bilindustrin, en så kallad Tier 1 underleverantör. Totalt ordervärde uppgår till ca 5 mkr…

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GAPWAVES AB (PUBL)

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 april 2019 kl. 14:00 på Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49, 411 38 Göteborg. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 13:30. Rätt till deltagande  Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste: –       dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken…

Read more

Gapwaves bokslutskommuniké januari-december 2018 - Prototyporder, nytt återförsäljaravtal och forskningssamarbete med industrigiganter

Gapwaves omsättning under perioden oktober-december 2018 uppgick till 0,6 mkr (0,2 mkr). Omsättningen under kvartalet var främst ett resultat av den prototyporder som erhölls från en underleverantör till fordonsindustrin. Utöver detta tecknades ett återförsäljaravtal för den indiska marknaden med Globetek. Under kvartalet gav även Vinnova positiva besked och tilldelade totalt 18,7 mkr till Gapwaves, Chalmers…

Read more

Förändringar i Gapwaves styrelse

Valberedningen i Gapwaves AB föreslår Jonas Ehinger som ny ordförande i samband med att nuvarande ordförande Lars Granbom har meddelat att han avböjer omval vid årsstämman 2019. Valberedningen meddelar vidare att föreslå Torbjörn Gustafsson som ny styrelseledamot. Lars Granbom kommer i samband med att han avgår som ordförande att lämna styrelsen.

Read more

Gapwaves erhåller order om utveckling av antenner för bilradar

Gapwaves har ingått avtal med en av världens största underleverantörer till bilindustrin om utveckling av antennprototyper för 77GHz bilradar. Avtalet innebär utveckling och framtagande av antennprototyper baserat på gapvågledarteknologin efter beställarens specifikationer. Antennprototyperna kommer att levereras under första kvartalet 2019 för vidare utvärdering av kunden. Totalt ordervärde är ca 0,7 mkr.

Read more

Nytt återförsäljaravtal, lansering av 5G-prototyp och fortsatt starkt kundintresse

Gapwaves omsättning under perioden juli-september 2018 uppgick till 0,3 mkr (0,6 mkr). Minskningen i omsättning jämfört med 2017 förklaras av lägre intäkter från ComHat-patentet. Under kvartalet etablerades ett nytt återförsäljaravtal med Signal Solutions Nordic som täcker de nordiska marknaderna. Inom produktutvecklingen slutfördes första fasen i utvecklingen av en aktiv 28 GHz 5G-antennprototyp. Antennen visar mycket…

Read more

Gapwaves delårsrapport april-juni 2018, Stärkt finansiell position och ökat globalt intresse

Gapwaves omsättning ökade under perioden april-juni 2018 till 0,7 mkr (0,1 mkr) som ett resultat av de kundfinansierade utvecklingsprojekt som bedrivits inom telekom och automotive. Kassan stärktes med 96,8 mkr genom den företrädesemission som slutfördes vilken också tillförde nya aktieägare i form av institutionella investerare. Under kvartalet inleddes ett samarbete med en världsledande chip-tillverkare med…

Read more

Gapwaves offentliggör utfallet av företrädesemissionen

Gapwaves AB (publ) ("Gapwaves" eller "Bolaget") meddelar idag att nyemissionen av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har slutförs och tillför Bolaget cirka 110 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Nyemissionen innebär att antalet B-aktier ökar med 6 470 588, från 17 928 511 till 24 399 099, samt att Bolagets aktiekapital ökar med 388 235,28 SEK, från…

Read more

Gapwaves offentliggör tilläggsprospekt

Gapwaves AB (publ) ("Gapwaves" eller "Bolaget") har, med anledning av att Bolaget den 2 maj 2018 offentliggjorde Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2018, upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) i tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av B-aktier med företrädesrätt i Gapwaves som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 16 april 2018 (”Prospektet”). Tilläggsprospektet godkändes…

Read more

Gapwaves huvudägare Kildal Antenn aviserar ökad teckning i företrädesemissionen

Gapwaves huvudägare Kildal Antenn, som äger cirka 31,6 procent av de utestående aktierna och 60,1 procent av rösterna i Bolaget före genomförandet av företrädesemissionen, hade inför företrädesemissionen åtagit sig att teckna B-aktier till ett värde om 0,6 MSEK. Kildal Antenn har nu aviserat att man beslutat att utöka sin aktieteckning från 0,6 MSEK till 6,2…

Read more

Gapwaves delårsrapport januari-mars 2018 - Nya projekt och ökande intäkter

Gapwaves omsättning ökade under perioden januari-mars 2018 till 0,6 mkr (0 mkr) som ett resultat av de kundfinansierade utvecklingsprojekt som påbörjats inom telekom och automotive. Intäkterna förväntas öka i kommande kvartal i takt med att pågående utvecklingsprojekt färdigställs och nya ingås. Utöver detta gav Mobile World Congress i Barcelona under februari mycket god respons vilket…

Read more

Gapwaves tidigarelägger offentliggörande av delårsrapport avseende första kvartalet 2018

Styrelsen i Gapwaves AB (”Bolaget”) har, mot bakgrund av att Bolaget bedömer att arbetet med Bolagets delårsrapport avseende perioden 1 januari - 31 mars 2018 kommer att färdigställas tidigare än beräknat, beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten. Rapporten för första kvartalet 2018 kommer istället att offentliggöras onsdagen den 2 maj 2018, jämfört med vad som…

Read more

Gapwaves publicerar prospekt och ej tidigare offentliggjord finansiell information i samband med företrädesemission om 152 MSEK

Årsstämman i Gapwaves AB (publ) (”Gapwaves” eller ”Bolaget”) beslutade den 11 april 2018 att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 152 MSEK samt en övertilldelningsoption om 30,6 MSEK (tillsammans ”Erbjudandet”). Styrelsen i Gapwaves har i anledning därav upprättat ett prospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen…

Read more

Kommuniké från årsstämman i Gapwaves

Årsstämman 2018 i Gapwaves AB (publ) (”Gapwaves” eller ”Bolaget”) hölls idag den 11 april 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Read more

Gapwaves publicerar årsredovisning för 2017

Gapwaves årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på www.gapwaves.com

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GAPWAVES AB (PUBL)

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 april 2018 kl. 14:00 i Västsvenska Handelskammarens lokaler på Parkgatan 49, 402 25 Göteborg. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 13:30.

Read more

Gapwaves AB (publ) genomför en företrädesemission om 152 MSEK, garanterad till 110 MSEK, inklusive en övertilldelningsoption om upp till 30,6 MSEK

Sammanfattning · Styrelsen i Gapwaves AB (publ) (“Gapwaves” eller “Bolaget”) har beslutat att, villkorat av årsstämmans godkännande, genomföra en nyemission av högst 8 964 255 B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). · Teckningskursen uppgår till 17,0 SEK per B-aktie, vilket vid en fulltecknad emission resulterar i en total emissionslikvid om 152 MSEK, före avdrag för…

Read more

Gapwaves inleder en förstudie med MobilityXlab kring antenner för bilradar

Gapwaves och MobilityXlab har inlett en förstudie i syfte att förstå krav och möjligheter med en gapvågledarbaserad antennlösning för bilradar. När förstudien är slutförd är ambitionen att utveckla en bilradarprototyp för tester och verifiering i verklig miljö. Bakom MobilityXlab står Autoliv, CEVT, Ericsson, Volvo Car Group, Volvo Group och Zenuity. Lindholmen Science Park står som…

Read more

Gapwaves bokslutskommuniké januari-december 2017

Gapwaves har under året gått från ett start-up till ett företag som verkligen kan vara med och göra skillnad inom framtidens trådlösa kommunikation. Gapwaves växte under 2017 från 3 till 15 anställda och relationer och NDA-avtal har etablerats med flera stora systemleverantörer inom telekom samt med tillverkare av bilradar. Bolaget har framgångsrikt genomfört ett design-projekt…

Read more

Gapwaves publicerar årsredovisning för 2018

Gapwaves årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på www.gapwaves.com. Kontakta bolaget om en tryckt version önskas.

Read more

Gapwaves har ingått designavtal för bilradar – uppföljning på order från december 2018

Som uppföljning på den prototyporder som tecknades under december 2018 har Gapwaves ingått ett designavtal för fortsatt utveckling av antenner till 77GHz bilradar. Avtalet syftar till vidareutveckling av de antennprototyper som tidigare levererats till en ledande europeisk tillverkare av radar till bilindustrin, en så kallad Tier 1 underleverantör. Totalt ordervärde uppgår till ca 5 mkr…

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GAPWAVES AB (PUBL)

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 april 2019 kl. 14:00 på Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49, 411 38 Göteborg. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 13:30. Rätt till deltagande  Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste: –       dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken…

Read more

Gapwaves bokslutskommuniké januari-december 2018 - Prototyporder, nytt återförsäljaravtal och forskningssamarbete med industrigiganter

Gapwaves omsättning under perioden oktober-december 2018 uppgick till 0,6 mkr (0,2 mkr). Omsättningen under kvartalet var främst ett resultat av den prototyporder som erhölls från en underleverantör till fordonsindustrin. Utöver detta tecknades ett återförsäljaravtal för den indiska marknaden med Globetek. Under kvartalet gav även Vinnova positiva besked och tilldelade totalt 18,7 mkr till Gapwaves, Chalmers…

Read more

Förändringar i Gapwaves styrelse

Valberedningen i Gapwaves AB föreslår Jonas Ehinger som ny ordförande i samband med att nuvarande ordförande Lars Granbom har meddelat att han avböjer omval vid årsstämman 2019. Valberedningen meddelar vidare att föreslå Torbjörn Gustafsson som ny styrelseledamot. Lars Granbom kommer i samband med att han avgår som ordförande att lämna styrelsen.

Read more

Gapwaves erhåller order om utveckling av antenner för bilradar

Gapwaves har ingått avtal med en av världens största underleverantörer till bilindustrin om utveckling av antennprototyper för 77GHz bilradar. Avtalet innebär utveckling och framtagande av antennprototyper baserat på gapvågledarteknologin efter beställarens specifikationer. Antennprototyperna kommer att levereras under första kvartalet 2019 för vidare utvärdering av kunden. Totalt ordervärde är ca 0,7 mkr.

Read more

Nytt återförsäljaravtal, lansering av 5G-prototyp och fortsatt starkt kundintresse

Gapwaves omsättning under perioden juli-september 2018 uppgick till 0,3 mkr (0,6 mkr). Minskningen i omsättning jämfört med 2017 förklaras av lägre intäkter från ComHat-patentet. Under kvartalet etablerades ett nytt återförsäljaravtal med Signal Solutions Nordic som täcker de nordiska marknaderna. Inom produktutvecklingen slutfördes första fasen i utvecklingen av en aktiv 28 GHz 5G-antennprototyp. Antennen visar mycket…

Read more

Gapwaves delårsrapport april-juni 2018, Stärkt finansiell position och ökat globalt intresse

Gapwaves omsättning ökade under perioden april-juni 2018 till 0,7 mkr (0,1 mkr) som ett resultat av de kundfinansierade utvecklingsprojekt som bedrivits inom telekom och automotive. Kassan stärktes med 96,8 mkr genom den företrädesemission som slutfördes vilken också tillförde nya aktieägare i form av institutionella investerare. Under kvartalet inleddes ett samarbete med en världsledande chip-tillverkare med…

Read more

Gapwaves offentliggör utfallet av företrädesemissionen

Gapwaves AB (publ) ("Gapwaves" eller "Bolaget") meddelar idag att nyemissionen av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har slutförs och tillför Bolaget cirka 110 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Nyemissionen innebär att antalet B-aktier ökar med 6 470 588, från 17 928 511 till 24 399 099, samt att Bolagets aktiekapital ökar med 388 235,28 SEK, från…

Read more

Gapwaves offentliggör tilläggsprospekt

Gapwaves AB (publ) ("Gapwaves" eller "Bolaget") har, med anledning av att Bolaget den 2 maj 2018 offentliggjorde Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2018, upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) i tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av B-aktier med företrädesrätt i Gapwaves som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 16 april 2018 (”Prospektet”). Tilläggsprospektet godkändes…

Read more

Gapwaves huvudägare Kildal Antenn aviserar ökad teckning i företrädesemissionen

Gapwaves huvudägare Kildal Antenn, som äger cirka 31,6 procent av de utestående aktierna och 60,1 procent av rösterna i Bolaget före genomförandet av företrädesemissionen, hade inför företrädesemissionen åtagit sig att teckna B-aktier till ett värde om 0,6 MSEK. Kildal Antenn har nu aviserat att man beslutat att utöka sin aktieteckning från 0,6 MSEK till 6,2…

Read more

Gapwaves delårsrapport januari-mars 2018 - Nya projekt och ökande intäkter

Gapwaves omsättning ökade under perioden januari-mars 2018 till 0,6 mkr (0 mkr) som ett resultat av de kundfinansierade utvecklingsprojekt som påbörjats inom telekom och automotive. Intäkterna förväntas öka i kommande kvartal i takt med att pågående utvecklingsprojekt färdigställs och nya ingås. Utöver detta gav Mobile World Congress i Barcelona under februari mycket god respons vilket…

Read more

Gapwaves tidigarelägger offentliggörande av delårsrapport avseende första kvartalet 2018

Styrelsen i Gapwaves AB (”Bolaget”) har, mot bakgrund av att Bolaget bedömer att arbetet med Bolagets delårsrapport avseende perioden 1 januari - 31 mars 2018 kommer att färdigställas tidigare än beräknat, beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten. Rapporten för första kvartalet 2018 kommer istället att offentliggöras onsdagen den 2 maj 2018, jämfört med vad som…

Read more

Gapwaves publicerar prospekt och ej tidigare offentliggjord finansiell information i samband med företrädesemission om 152 MSEK

Årsstämman i Gapwaves AB (publ) (”Gapwaves” eller ”Bolaget”) beslutade den 11 april 2018 att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 152 MSEK samt en övertilldelningsoption om 30,6 MSEK (tillsammans ”Erbjudandet”). Styrelsen i Gapwaves har i anledning därav upprättat ett prospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen…

Read more

Kommuniké från årsstämman i Gapwaves

Årsstämman 2018 i Gapwaves AB (publ) (”Gapwaves” eller ”Bolaget”) hölls idag den 11 april 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Read more

Gapwaves publicerar årsredovisning för 2017

Gapwaves årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på www.gapwaves.com

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GAPWAVES AB (PUBL)

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 april 2018 kl. 14:00 i Västsvenska Handelskammarens lokaler på Parkgatan 49, 402 25 Göteborg. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 13:30.

Read more

Gapwaves AB (publ) genomför en företrädesemission om 152 MSEK, garanterad till 110 MSEK, inklusive en övertilldelningsoption om upp till 30,6 MSEK

Sammanfattning · Styrelsen i Gapwaves AB (publ) (“Gapwaves” eller “Bolaget”) har beslutat att, villkorat av årsstämmans godkännande, genomföra en nyemission av högst 8 964 255 B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). · Teckningskursen uppgår till 17,0 SEK per B-aktie, vilket vid en fulltecknad emission resulterar i en total emissionslikvid om 152 MSEK, före avdrag för…

Read more

Gapwaves inleder en förstudie med MobilityXlab kring antenner för bilradar

Gapwaves och MobilityXlab har inlett en förstudie i syfte att förstå krav och möjligheter med en gapvågledarbaserad antennlösning för bilradar. När förstudien är slutförd är ambitionen att utveckla en bilradarprototyp för tester och verifiering i verklig miljö. Bakom MobilityXlab står Autoliv, CEVT, Ericsson, Volvo Car Group, Volvo Group och Zenuity. Lindholmen Science Park står som…

Read more

Gapwaves bokslutskommuniké januari-december 2017

Gapwaves har under året gått från ett start-up till ett företag som verkligen kan vara med och göra skillnad inom framtidens trådlösa kommunikation. Gapwaves växte under 2017 från 3 till 15 anställda och relationer och NDA-avtal har etablerats med flera stora systemleverantörer inom telekom samt med tillverkare av bilradar. Bolaget har framgångsrikt genomfört ett design-projekt…

Read more

Gapwaves publicerar årsredovisning för 2018

Gapwaves årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på www.gapwaves.com. Kontakta bolaget om en tryckt version önskas.

Read more

Gapwaves har ingått designavtal för bilradar – uppföljning på order från december 2018

Som uppföljning på den prototyporder som tecknades under december 2018 har Gapwaves ingått ett designavtal för fortsatt utveckling av antenner till 77GHz bilradar. Avtalet syftar till vidareutveckling av de antennprototyper som tidigare levererats till en ledande europeisk tillverkare av radar till bilindustrin, en så kallad Tier 1 underleverantör. Totalt ordervärde uppgår till ca 5 mkr…

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GAPWAVES AB (PUBL)

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 april 2019 kl. 14:00 på Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49, 411 38 Göteborg. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 13:30. Rätt till deltagande  Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste: –       dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken…

Read more

Gapwaves bokslutskommuniké januari-december 2018 - Prototyporder, nytt återförsäljaravtal och forskningssamarbete med industrigiganter

Gapwaves omsättning under perioden oktober-december 2018 uppgick till 0,6 mkr (0,2 mkr). Omsättningen under kvartalet var främst ett resultat av den prototyporder som erhölls från en underleverantör till fordonsindustrin. Utöver detta tecknades ett återförsäljaravtal för den indiska marknaden med Globetek. Under kvartalet gav även Vinnova positiva besked och tilldelade totalt 18,7 mkr till Gapwaves, Chalmers…

Read more

Gapwaves lanserar aktiv 5G-antenn med integrerade GaN-förstärkare

Som uppföljning på den första versionen av en aktiv 5G-antenn som lanserades i Augusti 2018 lanserar Gapwaves nu en andra version med Qorvo’s GaN-on-SiC teknologi. Denna aktiva 28GHz antenn för 5G uppvisar hög EIRP med låg energikonsumtion i kombination med god värmeavledningsförmåga, något som är kritiskt för förstärkarna. Lösningen som bygger på Gapwaves vågledarteknologi och…

Read more

Förändringar i Gapwaves styrelse

Valberedningen i Gapwaves AB föreslår Jonas Ehinger som ny ordförande i samband med att nuvarande ordförande Lars Granbom har meddelat att han avböjer omval vid årsstämman 2019. Valberedningen meddelar vidare att föreslå Torbjörn Gustafsson som ny styrelseledamot. Lars Granbom kommer i samband med att han avgår som ordförande att lämna styrelsen.

Read more

Gapwaves har etablerat återförsäljaravtal med Globetek

Gapwaves har etablerat ett icke exklusivt distributörsavtal för den indiska marknaden med Globetek. Avtalet avser marknadsföring och försäljning av Gapwaves sortiment av Gapvågledarflänsar, Gap-antenner för radiolänkar (punkt-till-punkt) samt för Gapwaves teknologi för styrbara antenner för 5G och mobila enheter.

Read more

Gapwaves erhåller order om utveckling av antenner för bilradar

Gapwaves har ingått avtal med en av världens största underleverantörer till bilindustrin om utveckling av antennprototyper för 77GHz bilradar. Avtalet innebär utveckling och framtagande av antennprototyper baserat på gapvågledarteknologin efter beställarens specifikationer. Antennprototyperna kommer att levereras under första kvartalet 2019 för vidare utvärdering av kunden. Totalt ordervärde är ca 0,7 mkr.

Read more

Gapwaves medverkar på Aktiedagen i Göteborg och Redeye Tech Day i Stockholm

Gapwaves kommer att medverka vid Stora Aktiedagen på Svenska Mässan i Göteborg 12 november och på Redeye Tech Day på Scandic Haymarket i Stockholm 20 november. Vid evenemangen finns möjlighet att träffa representanter för Gapwaves samt lyssna på presentationer av VD Lars-Inge Sjöqvist. Presentationerna sänds även live via respektive arrangörs hemsida.

Read more

Nytt återförsäljaravtal, lansering av 5G-prototyp och fortsatt starkt kundintresse

Gapwaves omsättning under perioden juli-september 2018 uppgick till 0,3 mkr (0,6 mkr). Minskningen i omsättning jämfört med 2017 förklaras av lägre intäkter från ComHat-patentet. Under kvartalet etablerades ett nytt återförsäljaravtal med Signal Solutions Nordic som täcker de nordiska marknaderna. Inom produktutvecklingen slutfördes första fasen i utvecklingen av en aktiv 28 GHz 5G-antennprototyp. Antennen visar mycket…

Read more

Träffa Gapwaves på Redeye afterwork i Göteborg 15 oktober

Gapwaves kommer att medverka vid Redeye investor afterwork i Göteborg 15 oktober. Vid evenemanget kommer VD Lars-Inge Sjöqvist presentera bolaget. Utöver det kommer representanter från Gapwaves finnas tillgängliga för att svara på frågor och mingla.

Read more

Vinnova har beviljat 18,7 mkr i bidrag till forskning om nästa generations fordonsradar

Vinnova har meddelat att man totalt beviljat 18,7 mkr i bidrag till forskningsprojektet ”Hardware for next generation millimeter wave automotive radar sensor”. Den totala projektbudgeten är 37,2 mkr. Bakom projektet står Gapwaves, Veoneer, CEVT och Chalmers Tekniska Högskola. Projektet syftar till forskning runt gapvågledarteknologin och hur hårdvaran, antenner och antennsystem, kan utvecklas att användas i…

Read more

Gapwaves medverkar på Redeye’s evenemang om nästa generations trådlösa kommunikation den 27 september

Gapwaves medverkar på Redeye’s evenemang om nästa generations trådlösa kommunikation med fokus på hur trådlösa uppkopplingar kan erbjuda alternativ till fiberuppkopplingar i framtiden. Vid evenemanget, där representanter för systemleverantörer och industriexperter medverkar, kommer Gapwaves VD Lars-Inge Sjöqvist presentera bolaget och därefter medverka i en paneldiskussion.

Read more

Gapwaves är en av talarna vid IWPCs antennkonferans i Paris med fokus på teknik som möjliggör utrullningen av 5G nätverk.

Telekomoperatören Orange annordnar för  International Wireless Industry Consortium (IWPC’s) medlemmar konferansen "Antenna Evolution Towards 5G", en konferens med ledord som Massive MIMO, Beam Steering och Advanced Antenna Systems. Gapwaves har bjudits in för att presentera sin gapvågledarteknik som möjliggjör för 5G genom att erbjuda ett alternativ för kostnadseffektiv högvolymsproduktion av energieffektiva mm-vågsantennsystem med hög prestanda.

Read more

Gapwaves presenterar aktiv 5G-antenn med integrerat chip

Gapwaves har avslutat första fasen i utvecklingen av en aktiv 28GHz antenn med integrerat chip och analog styrning. Antennen som tagits fram visar mycket goda resultat med högt gain och låga förluster och bekräftar de mätningar och simuleringar som bland annat presenterades på Mobile World Congress i Barcelona i februari 2018. Antennen och det integrerade…

Read more

Gapwaves delårsrapport april-juni 2018, Stärkt finansiell position och ökat globalt intresse

Gapwaves omsättning ökade under perioden april-juni 2018 till 0,7 mkr (0,1 mkr) som ett resultat av de kundfinansierade utvecklingsprojekt som bedrivits inom telekom och automotive. Kassan stärktes med 96,8 mkr genom den företrädesemission som slutfördes vilken också tillförde nya aktieägare i form av institutionella investerare. Under kvartalet inleddes ett samarbete med en världsledande chip-tillverkare med…

Read more

Gapwaves har etablerat återförsäljaravtal med Signal Solutions Nordic

Gapwaves har etablerat ett icke exklusivt distributörsavtal för de nordiska marknaderna med Signal Solutions Nordic OY (”Signal Solutions”). Avtalet avser marknadsföring och försäljning av Gapwaves sortiment av Gapvågledarflänsar, Gap-antenner för radiolänkar (punkt-till-punkt) samt för Gapwaves teknologi för styrbara antenner för 5G och mobila enheter.

Read more

Gapwaves hoppas kunna starta strategiska kundprojekt inom bilradar under andra halvåret 2018

Gapwaves har under våren genomfört en förstudie inom bilradar tillsammans med MobilityXlab och under andra kvartalet har intresset ökat från flera av de största tillverkarna av bilradar. ”Vi ser nu ett väldigt konkret intresse för vår teknologi och tillverkarna av bilradar förstår väldigt väl vilken skillnad vår teknologi kan göra. Jag är ganska säker på…

Read more

Gapwaves offentliggör utfallet av företrädesemissionen

Gapwaves AB (publ) ("Gapwaves" eller "Bolaget") meddelar idag att nyemissionen av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har slutförs och tillför Bolaget cirka 110 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Nyemissionen innebär att antalet B-aktier ökar med 6 470 588, från 17 928 511 till 24 399 099, samt att Bolagets aktiekapital ökar med 388 235,28 SEK, från…

Read more

Gapwaves offentliggör tilläggsprospekt

Gapwaves AB (publ) ("Gapwaves" eller "Bolaget") har, med anledning av att Bolaget den 2 maj 2018 offentliggjorde Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2018, upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) i tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av B-aktier med företrädesrätt i Gapwaves som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 16 april 2018 (”Prospektet”). Tilläggsprospektet godkändes…

Read more